Aanbevolen: Opkoper bestelwagens - Opkoper auto

Uw Auto Taxeren Of Verkopen? Beijerauto.nl In Oud-beijerland

Published Jan 25, 24
8 min read


Aan degene die aan deze verplichtingen heeft voldaan wordt dan een nieuw deel II afgegeven alsmede een vrijwaringsbewijs (opkoper auto zonder keuring limburg). Na realisatie van de nieuwe tenaamstelling is de nieuwe eigenaar verplicht terstond het oude deel II en het vrijwaringsbewijs te doen toekomen aan degene die het deel l onder zich heeft gehouden (oude eigenaar)

Uit het voorgaande mag u duidelijk zijn geworden dat er thans geen wettelijke verplichting is voor de verkoper van een voertuig om zich bij wijziging van een tenaamstelling eveneens te legitimeren. Gevolgde procedure bij de PTT. opkoper auto zonder keuring limburg.Via de PTT hebben we inmiddels ook kennis genomen van de aansprakelijkheidstelling welke u bij deze instantie heeft ingediend

Van de PTT heeft u inmiddels al vernomen dat deze aangelegenheid zou worden voorgelegd aan de RDW. Wel is uit intern onderzoek aldaar niet gebleken dat een onjuiste procedure werd gevolgd bij het overschrijven van het betreffende kentekenbewijs (opkoper auto zonder keuring limburg). Uit een onderhoud met een politieagent kwam wel naar voren dat deze van mening was dat de papieren op een zeer professionele wijze waren vervalst

Zo moeten bijvoorbeeld als waarborg voor een correcte overschrijving naast het betreffende kentekennummer aanvullende gegevens zoals de duplicaatcode en de meldcode worden ingevoerd alvorens een nieuwe tenaamstelling kan worden geëffectueerd (opkoper auto zonder keuring limburg). Bovendien moet aan de hand van het ter legitimatie overgelegde rijbewijs of paspoort worden nagegaan of deze documenten geldig zijn en of de reeds bekende adresgegevens nog juist zijn

Uit een intern ingesteld onderzoek naar aanleiding van uw klacht is gebleken dat ook de politie reeds bezig is een onderzoek in te stellen naar de juiste identiteit van het voertuig dat u thans in uw bezit heeft. Daarbij is gebleken dat u in het bezit bent van waarschijnlijk een zogenaamd "omgekat" voertuig.

Auto Opkoper Friesland

Welke identiteit het voertuig heeft dat u thans in bezit heeft is nog niet geheel duidelijk, daarover zijn helaas nog geen aanvullende rapportages van de politie ontvangen. (…)De aansprakelijkheidstelling - opkoper auto zonder keuring limburg. U stelt dat u met inschakeling van derden (bevriende politieagent en zijn dienstdoende collega alsmede de baliemedewerker PTT) al het mogelijke heeft gedaan om via bestaande registraties en papieren na te gaan of er met het betreffende voertuig iets aan de hand zou kunnen zijn

Wel merk ik daarbij op dat door de politie waarschijnlijk uitsluitend onderzoek is gedaan in het bij de RDW ter beschikking staande Kentekenregister waarbij waarschijnlijk niet de naam van de geregistreerde en de op het door u bij de overschrijving gebruikte deel II naam van de geregistreerde eigenaar/ houder in ieder geval niet zijn gecontroleerd.

Wel heeft de beambte van de PTT de door u voor de overschrijving noodzakelijke documenten nog eens bezien, maar ook zij kon daaraan geen bijzondere kenmerken zien (opkoper auto zonder keuring limburg). De controle van de verkoper, het kentekenbewijs en het daarbij behorende voertuig heeft u echter zelf uitgevoerd en juist daar lijkt nu de kern van het probleem te zijn ontstaanUit uw brief blijkt mij dat u voorzichtig te werk bent gegaan (opkoper auto zonder keuring limburg). Mogelijk al omdat u deze zaak niet helemaal vertrouwde, tenminste die indruk kan ontstaan bij het lezen van uw brief. Helaas heeft u naar mijn mening daarbij enkele zaken vergeten. Bijvoorbeeld had u de bevriende politieagent kunnen vragen naar het voertuig te kijken of naar het kentekenbewijs alvorens u dit overschreef op uw naam

Met name in het laatste geval kunt u niet voorzichtig genoeg zijn en heeft u een nog grotere onderzoeksplicht dan normaal (opkoper auto zonder keuring limburg). Hoewel ik begrip kan opbrengen voor de door u ondervonden problemen, uit het bovenstaande zal u duidelijk zijn geworden dat er geen wettelijke legitimatieplicht bestaat voor degene die een voertuig verkoopt

Auto Opkopers Breda

Standpunt verzoekers1. Het standpunt van verzoekers staat samengevat weergegeven onder Klacht. opkoper auto zonder keuring limburg. Hun verzoekschrift, dat door de Nationale ombudsman op 10 september 2002 is ontvangen, houdt verder onder meer nog het volgende in:“Omdat een registergoed een speciale positie inneemt in het Nederlands recht, mag men verwachten dat het voor de houder van het register een plicht is om dit op een manier bij te houden dat fraude (bijna) onmogelijk wordt gemaakt

De aankoop van onze auto is daarvan het bewijs. De RDW heeft aangegeven zich niet aansprakelijk te voelen voor de door ons geleden schade. Naar onze mening is dit niet juist (…). opkoper auto zonder keuring limburg. Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen als in de toekomst de procedure van wijziging tenaamstelling zou worden aangepast

Op deze manier zouden gestolen auto's (gelijk aan ons geval) niet meer (zo makkelijk) verkocht kunnen worden aan particulieren. opkoper auto zonder keuring limburg. Tevens zou er een einde komen aan het z. g. 'katvangen', waarbij men een auto op naam van een individu zonder vaste woon- of verblijfplaats zet. (…)Daarnaast zou men er voor kunnen kiezen om de beambte van het Postkantoor de persoonsgegevens te laten invoeren, en alleen als ze overeenstemmen een akkoord van de RDW voor wijziging te geven

waarin zij onze grief aangeven (opkoper auto zonder keuring limburg). Onze grief was niet dat wij van mening zijn dat de voorgaande eigenaar zich zou moeten legitimeren, maar dat men de gegevens van kenteken deel II niet had gecontroleerd met de gegevens van de RDW register. Wij hebben verder ideeën geopperd dit in de toekomst te kunnen verbeteren, maar dit was niet de kern van onze grief

Dit is al mogelijk door het verplicht stellen van legitimatie en het behouden van een kopie ervan in het dossier.(…)Bij "de aansprakelijkheidstelling" hebben wij de bevriende agent inderdaad alleen onderzoek laten doen naar eventuele betrokkenheid van de auto met het kenteken (…) bij een ongeval - opkoper auto zonder keuring limburg. Dit was volgens ons de enige reden waarom iemand een auto van nog geen half jaar oud zou willen verkopen

Opkoper Auto Oost Vlaanderen

Daarnaast is doorgeven van persoonlijke gegevens beroepshalve verboden, en hebben wij dit dus niet gevraagd.(…) geeft de RDW aan dat wij de zaak mogelijk niet helemaal vertrouwden. opkoper auto zonder keuring limburg. Dit was niet het geval, waarom zou men een auto willen kopen waarvan men veronderstelt dat er iets niet mee in orde is????? Het is echter de eerste keer dat wij een auto via een particulier hebben gekocht

Zelfs al hadden wij onze kennis het voertuig laten zien, of naar het kenteken laten kijken, hadden wij de auto nog steeds gekocht. Twee rechercheurs, uit onze kennissenkring hebben de auto en de papieren dezelfde avond nog gezien, en beide hebben niets onrechtmatigs opgemerkt - opkoper auto zonder keuring limburg. Verder vermeldt men in de brief dat wij de verkoper hadden kunnen vragen zich te legitimeren, dit hadden wij inderdaad kunnen doen, maar wij hebben hiertoe geen enkel recht.”2

C. Standpunt dienst wegverkeer, De RDW reageerde bij brief van 17 januari 2003 onder meer als volgt op de klacht:“Voor een beschrijving van de wettelijke procedure van overschrijving van een kentekenbewijs en de daarmee samenhangende voorgeschreven controlemogelijkheden ten aanzien van het kentekenbewijs, verwijs ik u naar de (…) antwoordbrief van de RDW d.

1 augustus 2002 (…, zie hiervóór onder A.4.; N.o.). opkoper auto zonder keuring limburg. Hieruit blijkt dat de RDW en de PTT Postkantoren B.V. de in wet- en regelgeving voorgeschreven procedure omtrent het overschrijven van een kentekenbewijs, en de daarmee samenhangende controleprocedures, op correcte wijze hebben uitgevoerd. Om deze reden acht ik de klacht van verzoekers niet gegrond

Ik houd u op de hoogte over de voortgang van dit onderzoek.”D. Reactie verzoekers, Bij brief van 2 februari 2003 deelden verzoekers onder meer het volgende mee:“Dat men wet- en regelgeving volgt is uitstekend, maar het blijft noodzakelijk om e. e.a waar nodig aan te vullen met procedures zodat fraude beperkt wordt.

Opkoper Auto Sloop

Nu hebben de fraudeurs al meer dan 6 maanden de mogelijkheid om op deze manier mensen op te lichten. opkoper auto zonder keuring limburg. Voor procedures hoeft met geen wet- en regelgeving aan te passen, maar is interne communicatie voldoende en al zou aanpassing van regelgeving nodig zijn, hoeft dit geen 6 maanden te durenWij kunnen op geen enkel punt als niet te goeder trouw, kwaadwillend, of niet medewerkend aangemerkt worden. Wij hebben de papieren die nodig waren aan de specialisten, door de RDW geaccepteerd, overhandigd, zij hebben de papieren beoordeeld en de tenaamstellingswijziging doorgevoerd. Deze specialisten hebben alles geaccepteerd, onderzocht en goedbevonden, waardoor wij ervanuit (moeten kunnen/) mogen gaan dat e.

in orde is.(…)Fijn dat men in hun brief stelt dat de politie aangaf dat het een goede vervalsing betrof (opkoper auto zonder keuring limburg). Omdat controle met UV-licht op het Postkantoor achterwege is gebleven, kost deze vervalsing ons (zonder dat wij iets hadden kunnen ondernemen om hier achter te kunnen komen) € 15. 250,-. De politie en medewerkers van het Postkantoor, die dagelijks met deze bewijzen te maken hebben, konden het betreffende kentekenbewijs niet van echt onderscheiden

Navigation

Home

Latest Posts

Autohandelaar Kampenhout

Published Feb 13, 24
3 min read

Rdw-erkende Auto Opkopers Bieden Op Jouw Auto

Published Jan 18, 24
7 min read